Registratie geotechnicus/geotechnisch deskundige


Ontdek op de website geo-registered.be de mogelijkheid om je te registreren als geotechnicus of geotechnisch deskundige (vanaf september voor iedereen beschikbaar).

Een kort woordje uitleggeo-registered.2

De registratie is vrijwillig en persoonlijk. Dit initiatief dat uitgaat van BGGG en RockEnGeo.be (BVIGRM) richt zich tot geotechnici en geotechnisch deskundigen die geotechnische opdrachten uitvoeren, zoals gedefinieerd in de  « Standaardprocedure geotechnisch onderzoek (BGGG TF2): Algemene bepalingen » (die je kan downloaden op de site van BGGG onder de rubriek “publiek toegankelijke documenten”). Deze registratie biedt aan de kandidaat de mogelijkheid zijn/haar ervaring en competenties op geotechnisch gebied mee te delen.

 • De kanditaten aan wie de kwalificatie van geotechnicus of geotechnisch deskundige werd toegekend, kunnen dit d.m.v. een QR-code vermelden in de documenten die zij in die hoedanigheid opstellen.
 • De toegekende registraties worden op de website geo-registered.be gepubliceerd.
 • Op de website van RockEnGeo.be is een introductie video (tot op heden enkel in het Frans) beschikbaar.

Procesverloop Registratie

De actoren betrokken in het evaluatieproces zijn:
 • De 2 coördinatoren
 • Het evaluatie team van 3 evaluatoren; in de opstartfase (eerste 50 dossiers) bestaat het evaluatieteam enkel uit de 2 coördinatoren
 • De Beoordelingscommissie, die de beoordeling van het evaluatieteam al dan niet bekrachtigt, eventuele verschillende oordelen binnen het evaluatieteam beslecht, en ook eventuele betwistingen en externe klachten behandelt

Beknopte schets van het procesverloop

 • De betrokken coördinator (ifv taalrol) beoordeelt de volledigheid van het dossier en koppelt terug naar de kandidaat
 • De coördinator stelt het evaluatieteam samen van 3 evaluatoren (in opstartfase is het evaluatieteam beperkt tot beide coördinatoren)
 • Het evaluatieteam maakt het evaluatieverslag op en de coördinator meldt posief/negatief oordeel aan Beoordelingscommissie
 • De Beoordelingscommissie valideert (na eventueel overleg met coördinatoren) de beslissing van het evaluatieteam
 • De kandidaat wordt in kennis gesteld van het resultaat van de evaluatie; in geval van een positieve evaluatie wordt aan de kandidaat gevraagd het resterende bedrag van de regsitratiefee te batalen, waarna hij de QR-code van zijn registratie ontvangt. Bij een negatieve evaluatie wordt via het evaluatieteam feedback gegeven over het ingediende dossier, en ook de mogelijkheid tot betwisting gemeld

Referentie documenten

De referentiedocumenten in hun definitieve vorm worden binnenkort op deze site gepubliceerd

 • Procedure (een afgeslankte versie van de bestaande tekst wordt nog toegevoegd - de praktische bepalingen kan je terugvinden in de inhoud van de FAQ van de webapplicatie)
 • Overgangsbepalingen
 • Huishoudelijk reglement
 • Standaardprocedures BGGG (kan je downloaden op deze site onder de rubriek “publiek toegankelijke documenten”) 

>> Voor uitgebreidere info over de modaliteiten van het registratieproject ga naar

www.geo-registered.be

Permanente professionele ontwikkeling (CPD – Continuous Professional Development)

Permanente professionele ontwikkeling (CPD) is een noodzaak voor elke professional die streeft naar uitmuntendheid in zijn job.

Het was dan ook evident dat BGGG en RockEnGeo.be bij het opzetten van hun registratieproject de CPD als een belangrijk criterium voor het beoordelen van de kandidaturen opnamen. Het doel van deze vrijwillige registratie is het toekennen van een keurmerk voor resp. geotechnici en geotechnisch deskundigen.

De CPD tabel met scores toegekend aan de cursussen, studiedagen … gedurende de laatste 5 jaar georganiseerd door BGGG vind je terug onder het aparte item "CPD-tabel evenementen BGGG". Gelijkaardige tabellen voor CPD evenementen georganiseerd door RockEnGeo.be en ook door ie-net worden gepubliceerd op hun websites.